Ato lejojne riprodhimin ne precision shume te larte te shkalles se preparuar te punimeve dentare te ndertuara nga zirkoni.