Furre Sinterizimi S4000 Zubler

  • Programet qe aplikohen jane ato speed dhe programe normale
  • Procese individuale sinterizimi
  • Nqs rryma nderpritet ka POWER-FAIL-CONTROL (PFC)
  • Opsione per sinterizimin ne proceset e gjata dhe ata normale
  • Nivele te ndryshme sinterizimi per pllaka te medha
  • Ngrohje konstante dhe te njetrajtshme
  • Port usb per transferim me te shpejte dhe me te lehte te te dhenave
  • Adresa : https://www.zubler.de/en/sintering-furnace