Izolant per izolim të sigurt të modeleve tuaja të allcise nga poliamidi.
Kjo ju ndihmon të arrini bazën protetike shumë të qetë dhe të pastër.